Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PROFITGROUP, s. r. o. si váži súkromie svojich klientov a návštevníkov webových stránok, ktoré prevádzkuje a prehlasuje, že všetky osobné údaje spracúva v zmysle platnej legislatívy. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) informujeme dotknuté osoby o podmienkach spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť PROFITGROUP, s. r. o., Brnianska 2372, 911 05  Trenčín, IČO: 44 836 724 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21823/R, kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. +421 907 709 502, e-mail: info@profit-group.sk.


Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Predaj a dodanie tovaru
Na účely predaja a dodania tovaru spracúvame osobné údaje kupujúceho, resp. osoby konajúcej v mene kupujúceho (dotknutá osoba). Uzatvorenie kúpnej zmluvy môže prebiehať aj alektronickou formou prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.luxusnycaj.sk, kde sú spracúvané taktiež online identifikátory kupujúceho (IP adresa, prístupové meno).
V rámci predzmluvných vzťahov realizovaných zaslaním dopytu prostredníctvom kontaktného formulára sú spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa dotknutej osoby.
Na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy je rozsah spracúvaných osobných údajov vymedzený kúpnou zmluvou a dokladmi súvisiacimi s kúpnou zmluvou a jej plnením, a to najmä: meno, priezvisko, spoločnosť,  adresa, tel. číslo, e-mail a údaje súvisiace s platbou.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Kupujúci je pri nákupe a registrácii na eshope povinný predávajúcemu poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno uzatvoriť alebo riadne plniť predmetnú zmluvu.
 
Zasielanie marketingových správ – emailový newsletter
Za účelom zlepšovania služieb zákazníkom môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy svojim zákazníkom zasielať marketingové správy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, pričom na tento účel spracúva emailovú adresu zákazníka (dotknutej osoby). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zlepšovanie obchodných vzťahov so zákazníkmi a podporu predaja zasielaním marketingových správ o novinkách a výhodných ponukách pre zákazníkov. Ukončenie zasielania marketingových správ je možné uskutočniť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej marketingovej správe alebo na emailovej adrese info@profit-group.sk, prípadne poštou na adrese prevádzkovateľa.
 
Internetový obchod Prevádzkovateľa je určený osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže internetový obchod Prevádzkovateľa používať iba v prípade, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič alebo poručník).


Kto je príjemcom osobných údajov?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú výhradne poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov.
 
Za účelom plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované našim zmluvným partnerom v oblasti účtovníctva, prepravy tovaru (kuriérske a prepravné spoločnosti) a zabezpečenia platobného styku. Na žiadosť dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne údaje o tom, ktorí
sprostredkovatelia sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby.


Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu (prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov), dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a po dobu stanovenú osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.


Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.
 
Prevádzkovateľ môže informácie o používaní webovej stránky použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky webovej stránky za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu.


Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo:
a)  požadovať prístup k svojim osobným údajom,
b) na opravu osobných údajov,
c)  na vymazanie osobných údajov,
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e)  na prenosnosť osobných údajov,
f)  namietať spracúvanie osobných údajov,
g) podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 
Ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa:

  • elektronickou formou na adrese: info@profit-group.sk, alebo
  • písomne na adrese sídla spoločnosti: PROFITGROUP, s. r. o., Brnianska 2372, 911 05  Trenčín.